Έργο SFaB

Το "Support Family Business-SFaB" είναι ένα διετές έργο που αφορά στις οικογενειακές επιχειρήσεις, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ KA220-VET - Συμπράξεις συνεργασίας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (Αριθμός Σύμβασης 2021-1-EL01-KA220-VET-000029673).

home-1
home-2

Σχετικά με εμάς

Στόχος του έργου είναι να παρέχει στους ιδιοκτήτες, τα μέλη, τα διοικητικά στελέχη και τους υπαλλήλους των οικογενειακών επιχειρήσεων τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για την ορθή διαχείριση της ιδιοκτησίας τους, τη δημιουργία ενός πλάνου διαδοχής και την επίτευξη επαγγελματισμού εντός της εταιρείας.

Το έργο SFaB αποτελείται από7 εταίρους από 6 χώρες: Ελλάδα, Ισπανία, Βουλγαρία, Αυστρία, Γαλλία και Βέλγιο.

Στόχοι

Το έργο SFaB έχει ως στόχο να καλύψει το κενό που υπάρχει σε ό,τι γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες, τα μέλη, τα διοικητικά στελέχη και οι εργαζόμενοι των οικογενειακών επιχειρήσεων για την επιχείρησή τους και τα χαρακτηριστικά της που τη διαφοροποιούν από άλλους τύπους επιχειρήσεων.

home-3
open call SFaB MOOC

Open Call for learners

p1
mouvement 250 150
p6
p3
p5
p7
p4