Στόχοι

Το έργο SFaB έχει ως στόχο να καλύψει το κενό που υπάρχει σε ό,τι γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες, τα μέλη, τα διοικητικά στελέχη και οι εργαζόμενοι των οικογενειακών επιχειρήσεων για την επιχείρησή τους και τα χαρακτηριστικά της που τη διαφοροποιούν από άλλους τύπους επιχειρήσεων.

Στόχος του έργου SFaB είναι η ανάπτυξη ενός πλαισίου για τη εκμάθηση και την κατανόηση της φύσης, της σημασίας και της μοναδικότητας των οικογενειακών επιχειρήσεων εντός της ΕΕ. Ενας σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων της ΕΕ ανήκει σε αυτή την κατηγορία , και έχει τονιστεί από τη βιβλιογραφία ότι ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τύπο της επιχείρησης, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν είναι κοινές.

Η ανάγκη να ξεπεραστούν αυτές οι προκλήσεις και ταυτόχρονα να καταρτιστεί επαρκώς το προσωπικό τους είναι στόχοι που επιδιώκεται να καλυφθούν με την υλοποίηση του παρόντος έργου.
Οι ειδικοί στόχοι του έργου είναι οι εξής:

  • Η υποστήριξη των οικογενειακών επιχειρήσεων στον εντοπισμό πιθανών απειλών και κινδύνων για την επιχείρησή τους και η παρουσίαση τρόπων αντιμετώπισής τους ή υπέρβασης των κινδύνων.
  • Να ενημερωθούν οι επαγγελματίες από τους τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης, της οικονομίας και γενικότερα του επιχειρηματικού κόσμου για τις Οικογενειακές Επιχειρήσεις, το ρόλο τους και τη σημασία τους στην αγορά της ΕΕ.
  • Να διερευνήσει νέες ευκαιρίες και δυνατότητες συνεργασίας.
  • Να προωθήσει το ρόλο της δια βίου μάθησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων τρόπων μάθησης.
  • Να δημιουργήσει ένα πρωτότυπο και καινοτόμο εκπαιδευτικό εργαλείο, ένα Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (Massive Online Open Course - MOOC) για τη διαχείριση οικογενειακών επιχειρήσεων που θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τις ειδικές ανάγκες και προκλήσεις αυτού του τύπου επιχειρήσεων.
  • Να προσφέρει κατάρτιση υψηλής ποιότητας και ανάπτυξη ικανοτήτων στο προσωπικό και τα μέλη των οικογενειακών επιχειρήσεων.
  • Να παρέχει μέσω της πιστοποίησης του MOOC και παράλληλα με άλλα εργαλεία E+ (ECVET), έναν πρακτικό τρόπο απόδειξης της ικανότητας του ατόμου στη διαχείριση οικογενειακών επιχειρήσεων.